Combining Hash-based Tabu Search and Frequent Pattern Mining for Job-Shop Scheduling. Mingjie Li, Jin-Kao Hao & Qinghua Wu.


back